Η επίδραση της μουσικής εκπαίδευσης στη μνημονική λειτουργία παιδιών σχολικής ηλικίας

Αργύρης Καραπέτσας, Ειρήνη-Ροδόπη Λασκαράκη, Νίκος Ζυγούρης

Περίληψη

Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η μουσική σε οποιαδήποτε μορφή της, από την απλή μουσική ακρόαση έως τη συστηματική μουσική εκπαίδευση, και πεδίο εφαρμογής της ασκεί θετική επιρροή στις γνωστικές λειτουργίες. Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρωτόκολλο εκπονήθηκε με στόχο να μελετήσει την επίδραση της μουσικής εκπαίδευσης στη μνημονική λειτουργία και πιο συγκεκριμένα την ακουστική αλλά και την οπτική μνήμη παιδιών ηλικίας από 9 έως 12 ετών και των δύο φύλων. Για το σκοπό αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί κλασικές νευροψυχολογικές δοκιμασίες ακουστικής και οπτικής μνήμης .Οι δύο ομάδες που αξιολογήθηκαν είχαν ακριβώς ίδια ηλικία, φύλο και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Σε αυτές τις αξιολογήσεις, υποβλήθηκαν τόσο τα παιδιά που έκαναν μαθήματα μουσικής (N=18) όσο και τα παιδιά της ομάδας ελέγχου (N=18). Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι τα παιδιά με μουσική εκπαίδευση έχουν καλύτερη ακουστική μνήμη δεδομένου ότι σημείωσαν υψηλότερα ποσοστά ανάκλησης λέξεων τόσο αμέσως μετά την ακρόαση όσο και μετά από την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά δεν σημειώθηκαν ούτε στην οπτική μνήμη ούτε στην οπτικοχωρική αντίληψη μια και οι ερευνητικές ομάδες που αξιολογήθηκαν δεν σημείωσαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Ο λόγος που επιλέχθηκε να εκπονηθεί η συγκεκριμένη μελέτη είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αντίστοιχα ερευνητικά δεδομένα αλλά και επειδή η μουσική πέρα από το γεγονός ότι δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο κάθε ηλικίας να εκφραστεί και να απελευθερώσει το καλλιτεχνικό δυναμικό του μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο τόσο στη μάθηση στο χώρο της αποκατάστασης μετατρέποντας την αδυναμία σε δυνατότητα και τη συνεδρία θεραπείας σε ώρα δημιουργικότητας και ευχαρίστησης. Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου ερευνητικού πρωτοκόλλου χρησιμοποιούνται σε μια έρευνα πιλότο που αυτή τη στιγμή διεξάγεται στο Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει ως στόχο την δημιουργία προγράμματος αποκατάστασης γνωστικών ελλειμμάτων παιδιών μέσω της τέχνης.


Πηγή: http://ojs.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/22